جستجو

ماژول دریافت و پرداخت (نسخه تحت شبکه)

600,000 تومان
ماژول دریافت و پرداخت
+ -
دریافت
پرداخت
درآمد
هزینه
جابجایی وجه
دریافت از شرکا
پرداخت به شرکا
افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
مالیات درآمد
مالیات بر ارزش افزوده
عوارض بر ارزش افزوده
بازبینی دریافت و پرداخت
خلاصه وضعیت نقدینگی
بستن صندوق
بررسی سوابق صندوق
اشخاص
نوع شماره تلفن
بانک و صندوق
درآمد ها
هزینه ها
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
چک ها
عملیات مالی
سال مالی
خلاصه وضعیت
معین حساب اشخاص
معین حساب بانکی
معین حساب صندوق
معین حساب درآمد
معین حساب هزینه
مانده حساب اشخاص
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده
توضیحات
دریافت
پرداخت
درآمد
هزینه
جابجایی وجه
دریافت از شرکا
پرداخت به شرکا
افزایش سرمایه
کاهش سرمایه
مالیات درآمد
مالیات بر ارزش افزوده
عوارض بر ارزش افزوده
بازبینی دریافت و پرداخت
خلاصه وضعیت نقدینگی
بستن صندوق
بررسی سوابق صندوق
اشخاص
نوع شماره تلفن
بانک و صندوق
درآمد ها
هزینه ها
شرکا
شعبه و فروشگاه
رایانه
اسناد حسابداری
چک ها
عملیات مالی
سال مالی
خلاصه وضعیت
معین حساب اشخاص
معین حساب بانکی
معین حساب صندوق
معین حساب درآمد
معین حساب هزینه
مانده حساب اشخاص
گردش دفاتر
مانده حساب دفاتر
ترازنامه
گزارش سود و زیان شرکا
کاربران
تغییر رمز عبور
تنظیمات مجوزهای دسترسی
بارگذاری مجوز های دسترسی
تنظیمات کلی سیستم
تنظیمات شعبه و فروشگاه
تنظیمات کاربران
پشتیبان پایگاه داده