جستجو

این پکیج در چهار طرح سبز(تک رایانه-بدون پشتیبانی آنلاین)، صورتی( تک رایانه-همرا با پشتیبانی آنلاین)، آبی( تحت شبکه-بدون پشتیبانی آنلاین) و در نهایت نارنجی (تحت شبکه-همراه با پشتیبانی آنلاین) ارائه می شود.
در ابتدا این پکیج باید دانلود شده و سپس نصب شود. آنگاه میتوان با پرداخت درون برنامه ای چهار طرح فوق را برای ۳۰، ۹۰، ۱۸۰، و ۳۶۰ روز فعال نمود.
شایان ذکر است که پکیج های اعتباری، دقیقا مانند پکیج های دائمی مرتبط با طرح مربوطه بوده و فقط اعتبار آن مدت دار است.

طرح سبز 30 روزه ( کد 1030 )

طرح 30 روزه نسخه تک رایانه بدون پشتیبانی آنلاین
15,000 تومان

طرح صورتی 30 روزه ( کد 1130 )

طرح 30 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
25,000 تومان

طرح آبی 30 روزه ( کد 2030 )

طرح 30 روزه نسخه تحت شبکه بدون پشتیبانی آنلاین
30,000 تومان

طرح نارنجی 30 روزه ( کد 2130 )

طرح 30 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
50,000 تومان

طرح سبز 90 روزه ( کد 1090 )

طرح 90 روزه نسخه تک رایانه بدون پشتیبانی آنلاین
40,000 تومان

طرح صورتی 90 روزه ( کد 1190 )

طرح 90 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
65,000 تومان

طرح آبی 90 روزه ( کد 2090 )

طرح 90 روزه نسخه تحت شبکه بدون پشتیبانی آنلاین
80,000 تومان

طرح نارنجی 90 روزه ( کد 2190 )

طرح 90 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
130,000 تومان

طرح سبز 180 روزه ( کد 10180 )

طرح 180 روزه نسخه تک رایانه بدون پشتیبانی آنلاین
80,000 تومان

طرح صورتی 180 روزه ( کد 11180 )

طرح 180 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
130,000 تومان

طرح آبی 180 روزه ( کد 2080 )

طرح 180 روزه نسخه تحت شبکه بدون پشتیبانی آنلاین
160,000 تومان

طرح نارنجی 180 روزه ( کد 21180 )

طرح 180 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
260,000 تومان

طرح سبز 365 روزه ( کد 10365 )

طرح 365 روزه نسخه تک رایانه بدون پشتیبانی آنلاین
150,000 تومان

طرح صورتی 365 روزه ( کد 11365 )

طرح 365 روزه نسخه تک رایانه همراه با پشتیبانی آنلاین
250,000 تومان

طرح آبی 365 روزه ( کد 20365 )

طرح 365 روزه نسخه تحت شبکه بدون پشتیبانی آنلاین
300,000 تومان

طرح نارنجی 365 روزه ( کد 21365 )

طرح 365 روزه نسخه تحت شبکه همراه با پشتیبانی آنلاین
500,000 تومان